Resimli Tarih Mecmuasi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 46.96 MB
Format: PDF, Docs
View: 1066
Download Read Online
Bunların maaşları, derecelerine göre idi. Kendileri sultanlar gibi giyinirlerdi.
Elbiselerinin kopçaları elmastan olup yenlerinin dışı kürk kaplıydı. Alınlarında bir
saç kümesi bulunur, başlarını ve omuzlarını Kişmir şalı ile ör terlerdi. İkballer de,
kıymetli kumaşla-dsn elbiseler giyerler ve kışın bunları kilrte kaplarlardı.
Gedikliler kürk giyemezlerdi Bunların, etekleri yerde sürünen uzun entarileri vardı
. Bellerine altın işletnaeli ve j mücevher tokalı kemerler takarlardı. Padişah,
kadınlarını arzu ettiği ...

Kurtulu Sava Nda Manisa 1919 1922

Author: Teoman Ergül
Publisher:
ISBN:
Size: 30.58 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2255
Download Read Online
Sağladıkları yakınlık sebebiyle yerli Rumların da önermesi sonucu karıları ve
çocukları yüksek rütbeli subayların aile ve çocukları ıie dostluk ve arkadaşlıklarda
kurmuşlardır Nazım Hikmet'ın söylediği gibi "bunlar" da kahramanlar, cesurlar
kadar ... Sanjhan Sancağı'ndan kiiie:-c;l göçü Mart i92Q'dsn itibaren büyük
boyutlara ulaşmış: Yunan Taarruzundan sonra da çsg gibi büyümüştür Göç.
Aydın, Nazilli, Menemen, Bergama yönlerinde daima yoğun olmuştur. izmir'den
kaçanlar ice.

Osmanl Devrinde Sinop

Author: Mehmet Ali Ünal
Publisher:
ISBN: 9789757135869
Size: 61.16 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2710
Download Read Online
1582 tahririnde de aynı durum variddir. Çounlukla 13 akça üzerinden bennâk
resmi alınmakla beraber bazı köylerde 18 akça üzerinden alınmıştır428. Bunun
sebebini tesbit edemiyoruz. Çünkü defterlerde bu konuda açıklayıcı bir bilgi
yoktur. 1487 tahririne göre Sinop kazâsmda toplam 698 adet bennâk mevcuttur.
Bunlardan alman resim ise 6.637 akçadır. Nüfus artışına paralel olarak sonraki
tahrirlerde bennâk sayısı da artmıştır. 1560'de 666 bennâk'dsn toplam 6.896 akça
, 1582'da ...

Osmanl Devleti Nde Ceza Yarg Lamas

Author: Mehmet Akman
Publisher:
ISBN: 9789757622963
Size: 60.90 MB
Format: PDF, Mobi
View: 192
Download Read Online
Şimdiki hâlde derdest inşâi “faik dretnot” ısmarlanıncaya kadar dahi bir çok
patırtılar cehaletle abes vâki oldu ki bunlar düşmanların ekmeğine yağ sürmekten
başka henüz faide vermemiştir. İtalya Muharebesi'nin ilânında donanmanın
geçirdiği tehlike-i azime Preveze'de ve bilahare bahr-ı ahmerdeki sefâin-i
sağırenin uğradığı ... Defter/Sayfa No (DSN) 10/33-69. * DM., DAK., DB, DSN : 29/
95. İsmi, mevki-i müstahkem olduğu hâlde İtalya Muharebesi'nin bidayetinde
yegâne vasıta-i 561.

Tarih Dergisi

Author: İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 58.68 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7007
Download Read Online
... kulakların altından itibaren omuzların üzerine bukleler halinde yayılıyor ve
bunların dalgalı bir halde ekseriyeti lsa'nın sol omuzu üstünde toplanıyor veya
geriye sarkıyordu. Lentulus mektubundaki güya ‹tarihî›, sakallı lsa tipi-erken
devirlerin ‹sembolik› sakalsız tasvir tarzına aykırı olarak-lsa'nın insan elinden
çıkmayan ve güya mucizevi bir surette bulunan ikonalarının tipine uygundur. Artık
Bizans sanatının sonuna kadar bu tip umumiyetle mütemadiyen tekrarlanacak ve
Bizans”dan ...

Yurdun Durumu Zerine Rapor 1965

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 75.69 MB
Format: PDF, Docs
View: 176
Download Read Online
Atalarımız bunları sayıp söyler de şairlerimiz durur mu? îşte örnekleri: "Etme izhar
-ı hüner etmeğe âlemde heves: Bülbüle dâm-ı belâ oldu lisaniyle kafes" (Ahmet
Paşa) "Tek yüzün görmiyelim var Mısır'a sultan ol" (Necati) "Gen safa buldu gönül
âyinesi gâh keder Böyledir hali cihan: böyle gelir böyle gider' (Kâtibi) "İç bade
güzel sev var ise akl ü şuurun Dünya var imiş yaki yoğ olmuş ne umurun" ... UT.
Selim'dsn beriki çabaların bizleri YURDUN DURUMU ÜZERİNE RAPOR 53.

Arkiyat Mecmuas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 73.76 MB
Format: PDF, ePub
View: 6705
Download Read Online
Câwidân-nama- nin, altı kere tekrarlanan ihtida kelimesiyle başladığını ve Şâhrux
(ölümü 850=1449), 830 Rebiülâhirin 23. cuma günü (1427), Ahmad-i Lür adlı bir
hurûfî'nin suikastından sonra Fadl Allah'ın oğlu emir Nur Allah ile tutulup uzun
müddet hapj;te kalan, sorgulara çekilen ve bütün bunları da Fadl-Allâh'ın
halifelerinden Hasan adlı birisine uzunca mektupla anlatan Emîr Ğiyât al-Dîn
Muhammad b. Husayn b. Muham- mad al-Astarâbâdi'nin lstiwâ-nâmas\ bildiriyor
(istanbul, ...

N N Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 60.59 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 835
Download Read Online
CARPI [iarpi}, Leone (1815- 1890), ítalyan yazan те siyaset adami. Bologna'da
dogmu;, Romada olmüiiür. 1848 de Romadaki Kurucu Meclii (Assemblée
Costituenie)e üye olmuj, 1860 ta Ferrara'dan mebus seçilmistir. Önemli bir tarihl
arajtirma eseri oían II Risorgimenlo italiano (Italyan R. [b. bk. : = kalkmma, Ítalyan
topraklanni bir- lejtirmt] hareketi) [ 4 eilt, 1884 - 1886 ] nun yazaridir. iktisada ait
eserleriyle de taninmi$tir. Bunlardan en önem- lisi Consideration! economiche
sull'imposlo ...

Sosyoloji Dergisi

Author: Hilmi Ziya Ülken
Publisher:
ISBN:
Size: 54.76 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6972
Download Read Online
Faka1: 1923 dsn sonra Syndicalisme gerilemeğe başladı. 1 — 1920 de umumî
grev hükümetin ve efkârı umumiyenin şiddetli mukavemetine uğradı.
Muvaffakiyetsizlikle ... Kollektif iş mukavelelerı: iktisadî tekâmül ile hukukî
mevzuat arasındaki bir çatışma üzerine iktisadî tekâmüle uygun yeni bir takım
hukukî mevzuat (statut) doğmaya başladı ki, bunlar "kollektif iş mukaveleleri,, dir.
Artık bunlar bir işçi ile bir patron arasında değil, fakat bir işçi kütlesinın
murahhasları ile bir kaç patron ...

3 Mill Mevl Na Kongresi

Author: Selçuk Üniversitesi
Publisher:
ISBN: 9789754480313
Size: 12.22 MB
Format: PDF, Docs
View: 5162
Download Read Online
Niçin bunların ikisini aşamıyoruz? zira bizim yerimiz Yüce Kudretin yanıdır.» (26)
Mevlânâ, insanı, Allah'ın en değerli yaratığı olarak sayıyor. İnsan oğlunun ...
Çünkü bunlar beşeriyeti nasil cevherine ve onun saf ve temiz madenine en yakın
kişilerdir. (27) İnsan, melekler ve hayvanlar arasında orta bir yerde bulunduğu
için ... (27) Bkz., Muhammed Abdu's-Selâm Kefâfî; Celâle'd-DSn el Rûmî
Hayâtehû ve Şi'rehû. Beyrut, 1963, s. 56. (28) Divan; C. I, s. 371. «Allah'ın halifesi
senden başka ...